The 'RAVENCOIN AISA 2019' meetup will be held in Seoul, South Korea, on Sept. 20th
The 'RAVENCOIN AISA 2019' meetup will be held in Seoul, South Korea, on Sept. 20th
 • 주은혜 기자/조해리 기자
 • 승인 2019.09.20 00:15
 • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

The 'RAVENCOIN AISA 2019' meetup will be held in Seoul, South Korea, on Sept. 20th

The 'RAVENCOIN AISA 2019' meetup will be held in Seoul, South Korea, on Sept. 20th

RavencoinAsia said on 5th that its guest lecture for 'RAVENCOIN AISA 2019' will be held at TheK Hotel Art Hall in Seoul on Sept. 20th.

"The application for the 'RAVENCOIN AISA 2019' meetup, which was initially expected to have a seating capacity of 500, was closed just two days after it was opened, and now there are nearly 2,000 more applicants." "We decided to move the venue for the opening to a place where 1,000 people could be invited to”, a RavencoinAsia official said.

Special geust lectures will include Ravencoin White Paper co-author and lead developer Tron Black, Ravenland founder and developer Adam Bull, Mango Farm cofounder Douglas Pepe, Zell founder and lead programmer Miles Manley, Vincent CEO Jacob Ner David, CEO of Albert Silicon and Atlantic Financial David Carlson.

"The meetup will be free of charge, but only those who apply in advance will be allowed to participate. We will discuss the future of the Digital Asset Security platform and the U.S. Digital Asset Security regulatory frame," a Ravencoin Asia official said.


RAVENCOIN AISA 2019邀请演讲,9月20日于韩国首尔举行。

RAVENCOIN AISA 2019邀请演讲,9月20日于韩国首尔举行。

RAVENCOIN AISA 2019邀请演讲将于20日,Thek酒店艺术厅举行的消息于5日正式发表。

据RAVENCOIN AISA的相关人士介绍,“最初预计参与者约500名规模的’RAVENCOIN AISA 2019’邀请演讲,在开放后的两日内,就已经全部报名完毕,因此临时将邀请演讲的场所变更至能容纳1000人以上的地点,并决定开放追加人员的申请。”

邀请演讲预计将有Ravencoin白皮书的共同创作者兼首席开发者Tron Black,Ravenland的创立及开发者Adam Bull,MangoFarm共同创立者Douglas Pepe,Zelcore创立者兼首席程序设计Miles Manley,Vinsent CEO Jacob Ner,Altered Silicon CEO David Carlson以及Atlantic Financial CEO Bruce Fenton等人士出席。

据RAVENCOIN AISA的相关人士介绍“邀请演讲无需参加费用,只接受事前申请。”,演讲将就“美国数字资产证券限制框架及数字资产证券平台的未来”等内容开展讨论。


RAVEMCOIN ASIA 2019 招請講演、9月20日韓国、ソウルで行う

RAVEMCOIN ASIA 2019 招請講演、9月20日韓国、ソウルで行う

RAVENCOIN ASIA 2019 招請講演が今月にソウルのThe-K Hotel Arthallで行うのが5日に決まりました。

RAVENCOIN ASIA 2019の係は”最初は500名の規模で予想した’RAVENCOIN AISA 2019’招請講演申請がオープンしてから2日以内に申請が締め切りになりました”と”招請講演場所を1,000名以上収容できる場所に変えることになって参加希望者を追加できるように決定しました”だと明らかにしました。

招請講演にはRAVENCOIN Whitepaperの共同著作者&リード開発者のTron Black、 Ravenland創立者及び開発者のAdam Bull、Mangofarm共同創立者のDouglas Pepe、Zelcore創立者及びリードプログラマーのMiles Manley、Vincent CEOのJacop Ner-David、Altered Silicon CEOのDavid Carlson、Atlantic Financial CEOのBruce Fentonが講演者として参加する予定です。

RAVENCOIN ASIA 2019の係は”招請講演は無料で行いますが、事前申請した方に限って入場ができます”と”米国デジタル資産証券の規制フレームとデジタル資産証券の未来について論議する予定”だと付け加えました。

Raven Coin Asia 2019 tại Seoul, Hàn Quốc vào ngày 20 tháng 9

Raven Coin Asia 2019 tại Seoul, Hàn Quốc vào ngày 20 tháng 9

Buổi diễn thuyết Raven Coin Asia 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 20 tại The K Hotel Art Hall Seoul vào ngày 5.

Một quan chức tại RavenCoin Châu Á cho biết: "Ứng dụng cho 'RAVENCOIN AISA 2019', dự kiến ​​thu hút 500 người đầu tiên sau khi mở đã nhanh chóng được lấp đầy chỗ trong vòng 2 ngày "Chúng tôi quyết định nhận thêm người tham gia."

Các cuộc diễn thuyết được mời bao gồm đồng tác giả RavenCoin và nhà phát triển chính Tronblack, người sáng lập và phát triển Ravenland Adam Bull, đồng sáng lập Douglas Pepe, người sáng lập Gelcore và lập trình viên chính Miles Manly, Giám đốc điều hành Vincent Jacob David, Alter Silicon Nghệ sĩ hàng đầu David Carlson và Giám đốc điều hành Tài chính Bruce Fenton sẽ phát biểu.

Nhà tổ chứccủa Raven Coin Asia cho biết thêm,các bài giảng được mời của Cấm được cung cấp miễn phí, nhưng chỉ dành cho những người đăng ký trước. Chúng tôi sẽ thảo luận về khung quy định chứng khoán tài sản kỹ thuật số của Hoa Kỳ và tương lai của nền tảng chứng khoán tài sản kỹ thuật số.

레이븐코인아시아 2019 초청 강연, 9월 20일 한국 서울에서 열려

레이븐코인아시아 2019 초청 강연이 오는 20일 더케이호텔아트홀 서울에서 열린다고  밝혔다.

레이븐코인아시아 관계자는 "처음 500명 규모로 예상되었던 ‘RAVENCOIN AISA 2019’ 초청 강연 신청이 오픈한지 만 2일 만에 성황리에 신청 마감 되었다"며 "초청 강연 장소를 1,000명 이상 수용 가능한 장소로 옮기기로 하여 참여 희망인원을 추가로 더 받기로 결정하였다"고 밝혔다.

초청 강연에는 레이븐코인 백서 공동저자이자 리드개발자인 트론블랙, 레이븐랜드 창립 및 개발자 아담 불, 망고팜 공동창립자 더글라스 페페, 젤코어 창립자 및 리드 프로그래머인 마일즈 맨리, 빈센트 최고 경영자 제이콥 널 데이비드, 알터드 실리콘 최고공영자 데이비드 칼슨, Atlantic Financial CEO인 부르스 펜튼이 연사로 참여할 예정이다.

레이븐코인아시아 관계자는 "초청 강연은 참가비 없이 무료로 진행되나 사전 신청한 사람에 한하여 입장이 가능하다"며 "미국 디지털자산증권 규제 프레임과 디지털자산증권 플랫폼의 미래에 대해 논의할 것"이라고 덧붙였다.

FINTECHPOST


[관련기사]

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

 • 서울특별시 영등포구 선유로47길 19
 • 기사정정요청: press88only@daum.net
 • 애드버토리얼 아티클 : 광고문의 클릭 및 작성
 • 대표전화 : 010-2068-7868 (문자 수신용) 편집부장 조해리
 • 제호 : 블록체인밸리::No.1 Korea Blockchain & Fintech Media
 • 등록번호 : 서울 아 04281
 • 등록일 : 2016-12-15
 • 발행일 : 2016-12-15
 • 발행인·편집인 : 조흥훈(Harry_cho)
 • 청소년보호책임자 : 강민
 • 블록체인밸리::No.1 Korea Blockchain & Fintech Media 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
 • Copyright © 2016-2022 블록체인밸리::No.1 Korea Blockchain & Fintech Media. All rights reserved. mail to ajuaju123@naver.com(business proposal) / 보도자료는 press88only@daum.net
ND소프트